Przejście od pomysłu, poprzez program pilotażowy po pełnoskalowe wdrożenie bywa niełatwą sprawą, głównie ze względu na niepewność związaną z projektami. Ujawniamy, co warto wiedzieć, aby pilotażowe projekty związane z przemysłowym internetem rzeczy (IIoT) miały większe szanse powodzenia.

1. Test a wdrożenie pilotażowe – poznaj różnicę

Zarówno wdrożenia testowe jak i pilotażowe są dobrym sposobem na sprawdzenie, jak wybrane rozwiązanie sprawdza się w praktyce. Wybór między testem a programem pilotażowym powinien opierać się na tym, jakiego typu informacji potrzebuje Twoja firma.
Zauważyliśmy, że różnice między nimi nie zawsze są jasne. Warto je znać, choćby na potrzeby tworzenia przejrzystych zapytań ofertowych.

Pilot

Wdrożenie pilotażowe to wprowadzenie pełnego rozwiązania w organizacji na małą skalę w celu sprawdzenia rentowności inwestycji. Może obejmować zupełnie nowe podejście lub też rozwiązania sprawdzone w innych organizacjach, ale nowe dla tej konkretnej firmy. Pilotażowe projekty wiążą się z dużym stopniem niepewności. Jego głównym celem jest więc sprawdzenie, jakie są wady i zalety danego rozwiązania przed zainwestowaniem większych zasobów. Racjonalne jest więc stworzenie budżetu i zapewnienie zasobów, które będą ściśle monitorowane i pozwolą stwierdzić, czy takie podejście ma sens.

Wnioski z wdrożenia pilotażowego zazwyczaj mają formę komentarzy do oceny rentowności inwestycji i zawierać mogą np.:

  • ocenę opłacalności,
  • listę produktów wymaganych dodatkowo do pełnego wdrożenia, ponowne oszacowanie kosztorysu
  • uwagi, rekomendacje, szanse i zagrożenia,
  • sugestie i kamienie milowe niezbędne do wdrożenia projektu.

Test

Test to wprowadzenie na większą skalę części projektu. Również pozwala na sprawdzenie w praktyce, jak dane rozwiązanie się sprawdza i odpowiednie przygotowanie firmy przed pełnoskalowym wdrożeniem, np. dopracowanie szczegółów logistycznych lub zapewnienie szkoleń dla pracowników. Od wersji testowej wdrożenia wymaga się już konkretnych wyników, które powinny być wcześniej określone mierzalnymi parametrami.

A sign in the middle of the pavement that indicates "Awesome" with the right facing arrow and "less awesome" with left facing arrow

Mogą zawierać:

  • listę produktów i zadań niezbędnych do płynnego wdrożenia, np. dodatkowe systemy, procedury komunikacyjne, plany szkoleniowe,
  • ponowne oszacowanie kosztorysu,
  • praktyczną ocenę narzędzi.

Znając różnicę między testem a wdrożeniem pilotażowym, możesz określić precyzyjnie, jakie masz oczekiwania wobec wdrożenia i jakich wyników możesz się spodziewać.

2. Od początku zadbaj o skalowalność procesów

Niewielka skala wdrożeń pilotażowych często tworzy pokusę, aby pójść na skróty, jeśli chodzi o przygotowanie wspierającej infrastruktury i obsługi procesu i korzystanie z tymczasowych rozwiązań. Tymczasem przejście z rozwiązań tymczasowych może okazać się bardzo kosztowne, co w efekcie może zaburzyć rentowność projektu. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie od początku projektu rozwiązań skalowalnych, np. w chmurze. Dzięki temu koszty przejścia od fazy pilotażowej projektu do pełnoskalowego rozwiązania będą bardziej realne, a samo wdrożenie – bardziej płynne.

3. Ustal, kto podejmuje kluczowe decyzje

Nawet, jeśli bezpośrednio dotyczy tylko wąskich działów, wprowadzanie elementów Przemysłu 4.0 ma wpływ na transformację całego przedsiębiorstwa, od produkcji po obsługę klienta. Dlatego też w procesie decyzyjnym udział powinni mieć wszyscy, na których pracę zmiany będą miały wpływ. Jeśli w trakcie procesu okaże się, że zmiany sięgają głębiej, niż zakładał to projekt, warto do dyskusji zaprosić więcej osób. Wymaga to oczywiście elastycznego podejścia do prowadzenia projektów, natomiast dzięki temu ocena wdrożenia będzie bardziej wszechstronna, a wypracowane rozwiązania – uniwersalne dla całego przedsiębiorstwa.

4. Ustal jakie czynniki będą mierzone

Tworząc wskaźniki mierzące wydajność nowych procesów warto uwzględnić dwa rodzaje mierników:

  • uniwersalne dla wszystkich działów dotkniętych transformacją,
  • szczegółowe dla specyficznych obszarów.

Wdrożenie pilotażowe może wskazać, jak głęboko sięgać będą zmiany w strukturze firmy związane z unowocześnianiem procesów. Oczywiste, że przygotowanie mierników powinno odbyć się jeszcze przed wdrożeniem. Ponieważ jednak rolą pilota jest wskazanie wad i zalet danego podejścia w praktyce, często zdarza się, że pojawiają się informacje nieujęte wcześniej w ocenie. W takim wypadku należy ocenę zmodyfikować i poinformować o tym wszystkie strony zainteresowane projektem.

A pilot's dashboard with the clocks and other devices

5. Wykorzystaj synergię procesów

Wskazanie wszystkich regionów dotkniętych zmianą dzięki małoskalowemu wdrożeniu ma jeszcze jedną zaletę. Pozwalają na wczesne podjęcie decyzji co do wprowadzania zmian również w innych działach, aby w jeszcze lepszy sposób wykorzystać efekty wdrożenia pilotażowego. Dzięki temu jeszcze szybciej i w większym zakresie przedsiębiorstwo zacznie odnosić korzyści z wdrożenia innowacji.

Podsumowanie

Wdrożenia pilotażowe pozwalają na znaczne zmniejszenie niepewności spowodowanej wprowadzaniem nowych rozwiązań i lepsze szacowanie ryzyka. Ponadto dzięki wskazaniu w praktyce wszystkich obszarów, jakich dotyka innowacja, daje możliwość na jeszcze lepsze wykorzystanie płynących z niej korzyści.